Jdi na obsah Jdi na menu
 


Part. 01

31. 5. 2019

FÜR LÉON WERTH
→WERTHOVI

Ich bitte die Kinder um Verzeihung, daß ich dieses Buch einem Erwachsenen widme.
→Odpusťte, děti, že jsem věnoval tuto knihu dospělému!

Ich habe eine ernstliche Entschuldigung dafür:
→Mám závažnou omluvu:

Dieser Erwachsene ist der beste Freund, den ich in der Welt habe.
→ Ten dospělý je můj nejlepší přítel.

Ich habe noch eine Entschuldigung:
→Mám ještě jednu omluvu:

Dieser Erwachsene kann alles verstehen, sogar die Bücher für Kinder.
→ten dospělý dovede všechno pochopit, dokonce i knihy pro děti.

Ich habe eine dritte Entschuldigung:
→A mám ještě třetí omluvu:

Dieser Erwachsene wohnt in Frankreich, wo er hungert und friert.
→ten dospělý bydlí ve Francii, trpí tam hladem a zimou.

Er braucht sehr notwendig einen Trost.
→Velice potřebuje, aby ho někdo potěšil.

Wenn alle diese Entschuldigungen nicht ausreichen,so will ich dieses Buch dem Kinde widmen, das dieser Erwachsene einst war.
→Nestačí-li všechny tyhle omluvy, rád věnuji tuto knihu dítěti, kterým kdysi ten dospělý byl.

Alle großen Leute sind einmal Kinder gewesen (aber wenige erinnern sich daran).
→Všichni dospělí byli nejdříve dětmi. (Ale málokdo se na to pamatuje.)

Ich verbessere also meine Widmung:
→Opravuji tedy své věnování:

FÜR LÉON WERTH ALS ER NOCH EIN JUNGE WAR
→LÉONU WERTHOVI, KDYŽ BYL MALÝM CHLAPCEM

Als ich sechs Jahre alt war, sah ich einmal in einem Buch über den Urwald, das »Erlebte Geschichten« hieß, ein prächtiges Bild.
→Když mi bylo šest let, viděl jsem jednou nádherný obrázek v knize o pralese, která se jmenovala Příběhy ze života.

Es stellte eine Riesenschlange dar, wie sie ein Wildtier verschlang.
→Na obrázku byl hroznýš, jak polyká šelmu.

Hier ist eine Kopie der Zeichnung.
→Tohle je kopie kresby:

In dem Buche hieß es: »Die Boas verschlingen ihre Beute als Ganzes, ohne sie zu zerbeißen.
→V knížce stálo: „Hroznýši svou kořist nežvýkají, polykají ji celou.

Daraufin können sie sich nicht mehr rühren und schlafen sechs Monate, um zu verdauen.«
→Potom se nemohou ani hnout a celého půl roku spí a tráví.“

Ich habe damals viel über die Abenteuer des Dschungels nachgedacht, und ich vollendete mit einem Farbstift meine erste Zeichnung.
→Hodně jsem tehdy přemýšlel o dobrodružstvích v džungli a také se mně podařilo nakreslit pastelkou první kresbu.

Meine Zeichnung Nr. 1.
→Kresbu číslo 1.

So sah sie aus:
→Vypadala takhle:

Ich habe den großen Leuten mein Meisterwerk gezeigt und siege fragt, ob ihnen meine Zeichnung nicht angst mache.
→Ukázal jsem své veledílo dospělým a ptal jsem se jich, nahání-li jim má kresba strach.

Sie haben geantwortet: »Warum sollen wir vor einem Hute Angst haben?«
→Odpověděli mi: „Proč by klobouk naháněl strach?“

Meine Zeichnung stellte aber keinen Hut dar.
→Ale on to nebyl klobouk.

Sie stellte eine Riesen-schlange dar, die einen Elefanten verdaut.
→Byl to hroznýš, jak zažívá slona.

Ich habe dann das Innereder Boa gezeichnet, um es den großen Leuten deutlich zu machen.
→Nakreslil jsem tedy vnitřek hroznýše, aby to dospělí pochopili.

Sie brauchen ja immer Erklärungen. Hier meine Zeichnung Nr. 2:
→Oni totiž potřebují vždycky nějaká vysvětlení. Má kresba číslo 2 vypadala takhle:

Die großen Leute haben mir geraten, mit den Zeichnungen von offenen oder geschlossenen Riesenschlangen aufzuhören und mich mehr für Geographie, Geschichte, Rechnen und Grammatik zu interessieren.
→Dospělí mi však poradili, aby nechal toho kreslení otevřených a zavřených hroznýšů a zajímal se raději o zeměpis, počty a mluvnici. Tak se stalo, že jsem se v šesti letech vzdal skvělé malířské kariéry.

So kam es daß ich eine großartige Laufbahn, die eines Malers nämlich, bereits im Alter von sechs Jahren aufgab.
→Tak se stalo, že jsem se v šesti letech vzdal skvělé malířské kariéry.

Der Mißerfolgmeiner Zeichnungen Nr. 1 und Nr. 2 hatte mir den Mut genommen.
→Neúspěch mé kresby číslo 1 a kresby číslo 2 mě odradil.

Die großen Leute verstehen nie etwas von selbst, und für die Kinder ist es zu anstrengend, ihnen immer und immer wieder erklären zu müssen.
→Dospělí sami nikdy nic nechápou a děti to hrozně unavuje, stále a stále jim něco vysvětlovat.

Ich war also gezwungen, einen anderen Beruf zu wählen, und lernte fliegen.
→Musel jsem si tedy vybrat jiné povolání a naučil jsem se řídit letadlo.

Ich bin überall in der Welt herum geflogen, und die Geographie hat mir dabei wirklich gute Dienste geleistet.
→Létal jsem tak trochu po celém světě. A pravda je, že mi zeměpis hodně posloužil.

Ich konnte auf den ersten Blick China von Arizona unterscheiden.
→Dovedl jsem na první pohled rozeznat Čínu od Arizony.

Das ist sehr praktisch, wenn man sich in der Nacht verirrt hat.
→Je to velice užitečné, když člověk v noci zabloudí.

So habe ich im Laufe meines Lebens mit einer Menge ernsthafter Leute zu tun gehabt.
→A tak jsem se v životě setkal se spoustou vážných lidí.

Ich bin viel mit Erwachsenen umgegangen und habe Gelegenheit gehabt, sie ganz aus der Nähe zu betrachten.
→Žil jsem hodně s dospělými, poznal jsem je velice zblízka.

Das hat meiner Meinung über sie nicht besonders gut getan.
→Ale mé mínění o nich se valně nezměnilo.

Wenn ich jemanden traf, der mir ein bißchen heller vorkam, versuchte ich es mit meiner Zeichnung Nr. 1, die ich gut aufbewahrt habe.
→Když jsem mezi nimi potkal někoho, kdo se mi zdál trochu bystrý, ověřil jsem si na něm svou zkušenost s kresbou číslo 1, kterou mám stále schovanou.

Ich wollte sehen, ob er wirklich etwas los hatte.
→ Chtěl jsem vědět, je-li opravdu chápavý.

Aber jedesmal bekam ich zur Antwort: »Das ist ein Hut.
→Ale vždycky mi odpověděl: „To je klobouk.“

« Dann redete ich mit ihm weder über Boas, noch über Urwälder, noch über die Sterne.
→Nepovídal jsem mu tedy ani o hroznýších, ani o pralesích, ani o hvězdách.

Ich stellte mich auf seinen Standpunkt. Ich sprach mit ihm über Bridge, Golf, Politik und Krawatten.
→Přizpůsobil jsem se mu. Mluvil jsem s ním o bridži, golfu, politice a o kravatách.

Und der große Mensch war äußerst befriedigt, einenso vernünftigen Mann getroffen zu haben.
→ A dospělý byl velice spokojen, že poznal tak rozumného člověka.

- II -

Ich blieb also allein, ohne jemanden, mit dem ich wirklich hätte sprechen können, bis ich vor sechs Jahren einmal eine Panne in der Wüste Sahara hatte.
→Tak jsem žil sám a neměl jsem nikoho, s kým bych si mohl opravdu popovídat. Tu se mi jednou před šesti lety v poušti na Sahaře porouchal motor.

Etwas an meinem Motor war kaputtgegangen.
→Něco se v něm polámalo.

Und da ich weder einen Mechaniker noch Passagiere bei mir hatte, machte ich mich ganz allein an die schwierige Reparatur.
→A poněvadž jsem neměl s sebou mechanika a ni cestující, chtěl jsem se do té nesnadné opravy pustit sám.

Es war für mich eine Frage auf Leben und Tod.
→Byla to pro mne otázka života nebo smrti.

Ich hatte für kaum acht Tage Trinkwasser mit. -Měl jsem pitnou vodu sotva na týden.

Am ersten Abend bin ich also im Sande eingeschlafen, tausend Meilen von jeder bewohnten Gegend entfernt.
→První večer jsem tedy usnul v písku, na tisíc mil daleko od jakékoliv obydlené končiny.

Ich war viel verlassener als ein Schiffbrüchiger auf einem Floß mitten im Ozean.
→Byl jsem opuštěnější než trosečník na voru uprostřed oceánu.

Ihr könnt euch daher meine Überraschung vorstellen, als bei Tagesanbruch eine seltsame kleine Stimme mich weckte:
→Dovedete si proto představit, jaké bylo mé překvapení, když mě na úsvitě probudil zvláštní hlásek:

»Bitte … zeichne mir ein Schaf!«
→„Prosím pěkně ... nakresli mi beránka...“

»Wie bitte?«
→„Cože?“

»Zeichne mir ein Schaf …«
→„Nakresli mi beránka...“

Ich bin auf die Füße gesprungen, als wäre der Blitz in mich gefahren.
→Vyskočil jsem, jako by do mne hrom uhodil.

Ich habe mir die Augen gerieben und genau hingeschaut.
→Dobře jsem si protřel oči. Da sah ich ein kleines, höchst ungewöhnliches Männchen, das mich ernsthaft betrachtete.
→Pozorně jsem se podíval a spatřil jsem prazvláštního človíčka, který si mě vážně prohlížel.

Hier das beste Porträt, das ich später von ihm zuwege brachte.
→Toto je jeho nejlepší portrét, jaký se mi podařilo později nakreslit.

Aber das Bild ist bestimmt nicht so bezaubernd wie das Modell.
→Má kresba ovšem není zdaleka tak půvabná jako model.

Ich kann nichts dafür.
→ Ale za to já nemohu.

Ich war im Alter von sechs Jahren von den großen Leuten aus meiner Malerlaufbahn geworfen worden und hatte nichts zu zeichnen gelernt als geschlossene und offene Riesenschlangen.
→Dospělí mě odradili od malířské kariéry, když mi bylo šest let, a proto jsem se nenaučil kreslit nic jiného než zavřené a otevřené hroznýše.

Ich schaute mir die Erscheinung also mit großen, staunenden Augen an.
→Udiveně jsem se díval na ten zjev.

Vergeßt nicht, daß ich mich tausend Meilen abseits jeder bewohnten Gegend befand.
→Považte jen, že jsem byl na tisíc mil od jakéhokoliv obydleného kraje.

Auch schien mir mein kleines Männchen nicht verirrt, auch nicht halbtot vor Müdigkeit, Hunger, Durst oder Angst.
→A můj človíček nevypadal, jako by zabloudil ani jako by byl na smrt unavený nebo vyhladovělý, polomrtvý žízní nebo na smrt vylekán.

Es machte durchaus nicht den Eindruck eines mitten in der Wüste verlorenen Kindes, tausend Meilen von jeder bewohnten Gegend.
→Vůbec nevypadal jako dítě ztracené v poušti, na tisíc mil daleko od nějakého obydleného kraje.

Als ich endlich sprechen konnte, sagte ich zu ihm:
→Když jsem konečně byl schopen promluvit, řekl jsem mu:

»Aber … was machst denn du da?«
→„Ale ... co tu děláš?“

Da wiederholte es ganz sanft, wie eine sehr ernsthafte Sache:
→A tu mi docela tiše, jako něco nesmírně vážného, opakoval:

»Bitte … zeichne mir ein Schaf …«
→„Prosím pěkně ... nakresli mi beránka...“

Wenn das Geheimnis zu eindrucksvoll ist, wagt man nicht zu wider-stehen.
→Když stojíme před příliš velkou záhadou, neodvážíme se neuposlechnout.

So absurd es mir erschien – tausend Meilen von jeder menschlichen Behausung und in Todesgefahr ich zog aus meiner Tasche ein Blatt Papier und eine Füllfeder.
→Ačkoli se mi to zdálo zde - na tisíce mil ode všech obydlených míst a v nebezpečí smrti nesmyslné, vytáhl jsem z kapsy list papíru plnící pero.

Dann aber erinnerte ich mich, daß ich vor allem Geographie, Geschichte, Rechnen und Grammatik studiert hatte, und mißmutig sagte ich zu dem Männchen, daß ich nicht zeichnen könne.
→Ale tu jsem si vzpomněl, že jsem studoval především zeměpis, dějepis, počty a mluvnici, a řekl jsem človíčkovy (trochu mrzutě), že neumím kreslit.

Es antwortete: »Das macht nichts. Zeichne mir ein Schaf.«
→Odpověděl mi: „To nevadí. Nakresli mi beránka.“

Da ich nie ein Schaf gezeichnet hatte, machte ich ihm eine von den einzigen zwei Zeichnungen, die ich zuwege brachte.
→Poněvadž jsem nikdy nekreslil beránka, nakreslil jsem mu jednu z těch dvou kreseb, které jsem uměl.

Die von der geschlossenen Riesenschlange. Und ich war höchst verblüfft, als ich das Männchen sagen hörte:
→Obrázek zavřeného hroznýše. A užasl jsem, když jsem slyšel, jak mi ten človíček povídá:

»Nein, nein! Ich will keinen Elefanten in einer Riesenschlange. Eine Riesenschlange ist sehr gefährlich und ein Elefant braucht viel Platz. Bei mir zu Hause ist wenig Platz.
→„Ale ne, já nechci slona v hroznýši. Hroznýš je moc nebezpečný a slon zabere hodně místa. U mne doma je všechno malinké.

Ich brauche ein Schaf.
→Potřebuji beránka.

Zeichne mir ein Schaf.«
→Nakresli mi beránka.“

Also habe ich gezeichnet.
→Tak jsem tedy kreslil.

Das Männchen schaute aufmerksam zu, dann sagte es:
→Díval se pozorně a řekl:

»Nein! Das ist schon sehr krank. Mach ein anderes.«
→„Ne! Tenhle je už moc nemocný. Udělej mi jiného.“

Ich zeichnete.
→Nakreslil jsem tento obrázek:

Mein Freund lächelte artig und mit Nachsicht:
→Můj přítel se mile, shovívavě usmál:

»Du siehst wohl … das ist kein Schaf, das ist ein Widder. Es hat Hörner …«
→„Ale podívej se ... to není beránek, to je beran. Má rohy...“

Ich machte also meine Zeichnung noch einmal. Aber sie wurde ebenso abgelehnt wie die vorigen:
→Tak jsem kresbu znovu předělal. On ji však zase odmítl jako ty předcházející:

»Das ist schon zu alt. Ich will ein Schaf, das lange lebt.«
→„Ten je moc starý. Já chci takového, aby dlouho žil.“

Mir ging die Geduld aus, es war höchste Zeit, meinen Motor auszubauen, so kritzelte ich diese Zeichnung da zusammen und knurrte dazu:
→A tu, protože jsem ztratil trpělivost a protože jsem spěchal, abych se co nejdřív pustil do rozebírání motoru, načmáral jsem tuhle kresbu: A prohlásil jsem:

»Das ist die Kiste.
→„To je bedýnka.

Das Schaf, das du willst, steckt da drin.«
→Beránek, kterého chceš, je uvnitř.“

Und ich war höchst überrascht, als ich das Gesicht meines jungen Kritikers aufleuchten sah:
→Ale byl jsem velice překvapen, když se obličej malého soudce rozzářil.

»Das ist ganz so, wie ich es mir gewünscht habe. Meinst du, daß dieses Schaf viel Gras braucht?«
→„Právě tak jsem to chtěl. Myslíš, že ten beránek bude potřebovat hodně trávy?“

»Warum?«
→„Proč?“

»Weil bei mir zu Hause alles ganz klein ist …«
→„Protože u mne doma je všechno malinké...“

»Es wird bestimmt ausreichen. Ich habe dir ein ganz kleines Schaf geschenkt.«
→„Jistě to postačí. Dal jsem ti docela malého beránka.“

Er neigte den Kopf über die Zeichnung:
→Sklonil se nad kresbu.

»Nicht so klein wie … Aber sieh nur! Es ist eingeschlafen …«
→„No, není tak moc malý ... Jé, podívej se, on usnul...“

So machte ich die Bekanntschaft des kleinen Prinzen.
→A tak jsem se seznámil s malým princem.

- III -

Ich brauchte lange Zeit, um zu verstehen, woher er kam.
→Dlouho to trvalo, než jsem pochopil, odkud přichází.

Der kleine Prinz, der viele Fragen an mich richtete, schien die meinen nie zu hören.
→ Zdálo se, jako by malý princ, který se mě stále na něco vyptával, moje otázky nikdy neslyšel.

Zufällig aufgefangene Worte haben mir nach und nach sein Geheimnis enthüllt.
→Všechno mi poznenáhlu objasnila jen slova náhodně pronesená.

So fragte er, als er zum erstenmal mein Flugzeug sah (ich werde mein Flugzeug nicht zeichnen, das ist eine viel zu komplizierte Sache für mich):
→Tak když jsem poprvé spatřil mé letadlo (nebudu kreslit letadlo, je to pro mne příliš složité), zeptal se mě:

»Was ist das für ein Ding da?«
→„Co to je za věc?“

»Das ist kein Ding. Das fliegt. Das ist ein Flugzeug.«
→„To není věc. To létá. Je to letadlo ... Moje letadlo.“

Und ich war stolz, ihm sagen zu können, daß ich fliege.
→A byl jsem hrdý, že mohu říci, že létám. A tu zvolal:

Da rief er: »Wie! Du bist vom Himmel gefallen?«
→A tu zvolal: „Jejda. Ty jsi spadl z nebe!“

»Ja«, sagte ich bescheiden.
→„Ano,“ odpověděl jsem skromně.

»Ah! Das ist ja lustig …«
→„Jé, to je divné...“

Und der kleine Prinz bekam einen ganz tollen Lachanfall, der mich ordentlich ärgerte.
→A malý princ se roztomile zasmál. To mě hrozně pohněvalo.

Ich legte Wert darauf, daß meine Unfälle ernst genommen werden.
→Chci, aby se mé nehody braly vážně.

Er aber fuhr fort:
→ Potom dodal:

»Also auch du kommst vom Himmel! Von welchem Planeten bist du denn?«
→„Tak ty taky přicházíš z nebe! Z které planety?“

Da ging mir ein Licht auf über das Geheimnis seiner Anwesenheit, und ich fragte hastig:
→Hned mi svitlo trochu světla do záhady jeho příchodu a rychle jsem se otázal:

»Du kommst also von einem anderen Planeten?«
→„Ty tedy přicházíš z jiné planety?“

Aber er antwortete nicht. Er schüttelte nur sanft den Kopf, indem er mein Flugzeug musterte:
→Neodpověděl mi. Zavrtěl mírně hlavou a stále se díval na mé letadlo:

»Freilich, auf dem Ding da kannst nicht allzu weit herkommen …«
→„Pravda, na tomhle jsi nemohl přijít z moc velké dálky...“

Und er versank in eine Träumerei, die lange dauerte.
→A nadlouho se ponořil do snění.

Dann nahm er mein Schaf aus der Tasche und vertiefte sich in den Anblick seines Schatzes.
→Potom vyndal mého beránka z kapsy a zabral se do pozorování svého pokladu.

Ihr könnt euch vorstellen, wie stark diese Andeutung über die »anderen Planeten« mich beunruhigen mußte.
→Dovedete si představit, jakou zvědavost ve mně probudila jeho zmínka o jiných planetách.

Ich bemühte mich also, mehr zu erfahren:
→Pokusil jsem se proto dovědět se o tom více.

»Woher kommst du, mein kleines Kerlchen? Wo bist du denn zu Hause? Wohin willst du mein Schaf mitnehmen?«
→„Odkud přicházíš, človíčka? Kde je to tvé doma? Kam chceš odvést svého beránka?“

Er antwortete nach einem nachdenklichen Schweigen:
→Na chvíli se zamyslil a pak odpověděl:

»Die Kiste, die du mir da geschenkt hast, hat das Gute, daß sie ihm nachts als Haus dienen kann.«
→„Dobře, že jsi mi dal tu bedýnku, v noci to bude jeho domeček...“

»Gewiß. Und wenn du brav bist, gebe ich dir auch einen Strick, um es tagsüber anzubinden. Und einen Pflock dazu.«
→„Ovšem. A budeš-li hodný, dám ti také provázek, abys ho mohl ve dne přivázat. A kolík.“

Dieser Vorschlag schien den kleinen Prinzen zu kränken:
→Zdálo se, že tento návrh malého prince zarazil.

»Anbinden? Was für eine komische Idee!«
→„Přivázat? To je ale podivný nápad!“

»Aber wenn du es nicht anbindest, wird es doch weglaufen …«
→„Víš, když ho neuvážeš, půjde, kam mu napadne, a ztratí se.“

Da brach meine Freund in ein neuerliches Gelächter aus:
→Můj přítel se znovu zasmál:

»Aber wo soll es denn hinlaufen?«
→„A kampak by šel?“

»Irgendwohin. Geradeaus …«
→„Kamkoli. Stále rovně...“

Da versetzte der kleine Prinz ernsthaft:
→Tu malý princ vážně poznamenal:

»Das macht nichts aus, es ist so klein bei mir zu Hause!«
→ „To nevadí, u mne je to velice malé!“

Und, vielleicht ein bißchen schwermütig, fügte er hinzu:
→A tak trochu smutně dodal:

»Geradeaus kann man nicht sehr weit gehen …«
→– Если идти все прямо да прямо, далеко не уйдешь…

- IV -

Ich hatte eine zweite sehr wichtige Sache erfahren: der Planet seiner Herkunft war kaum größer als ein Haus!
→Tak jsem se dověděl druhou velmi důležitou věc: že totiž planeta, odkud pochází, je sotva větší než dům.

Das erschien mir gar nicht verwunderlich.
→To mě nemohlo příliš překvapit.

Ich wußte ja, daß es außer den großen Planeten wie der Erde, dem Jupiter, dem Mars, der Venus, denen man Namen gegeben hat, noch Hunderte von anderen gibt, die manchmal so klein sind, daß man Mühe hat, sie im Fernrohr zu sehen.
→Dobře jsem věděl, že kromě velkých planet, jako jsou Země, Jupiter, Mars, Venuše, které dostaly jméno, existují ještě stovky jiných, které jsou někdy tak malé, že dá hodně práce spatřit je aspoň dalekohledem.

Wenn ein Astronom einen von ihnen entdeckt, gibt er ihm statt des Namens eine Nummer.
→Když hvězdář takovou planetu objeví, dá jí místo jména číslo.

Er nennt ihn zum Beispiel:Asteroid Nr. 3251.
→Nazve ji například asteroidem 3251.

Ich habe ernsthafte Gründe zu glauben, daß der Planet, von dem der kleine Prinz kam, der Asteroid B 612 ist.
→Mám vážné důvody domnívat se, že planeta, odkud přišel malý princ, je planetka B 612.

Dieser Planet ist nur ein einziges Mal im Jahre 1909 von einem türkischen Astronomen im Fernrohr gesehen worden.
→Jen jednou ji uviděl dalekohledem v roce 1909 nějaký turecký hvězdář.

Er hatte damals beim internationalen Astronomenkongreß einen großen Vortrag über seine Entdeckung gehalten.
→Podal tehdy o svém objevu obsáhlý výklad s ukázkami na mezinárodním astronomickém kongresu.

Aber niemand hatte ihm geglaubt, und zwar ganz einfach seines Anzuges wegen.
→ Ale nikdo mu nevěřil, protože byl nezvykle oblečen.

Die großen Leute sind so.
→Dospělí jsou už takoví.

Zum Glück für den Ruf des Planeten B 612 befahl ein türkischer Diktator seinem Volk bei Todesstrafe, nur noch europäische Kleider zu tragen.
→Naštěstí pro dobrou reputaci planetky B 612 přinutil jeden turecký diktátor svůj lid pod trestem smrti, aby se oblékal po evropsku.

Der Astronom wiederholte seinen Vortrag im Jahre 1920 in einem sehr eleganten Anzug.
→Hvězdář předvedl svůj výklad znovu v roce 1920 ve velmi elegantním fraku. Und diesmal gaben sie ihm alle recht.
→A tentokrát mu všichni dali za pravdu.

Wenn ich euch dieses nebensächliche Drum und Dran über den Planeten B 612 erzähle und euch sogar seine Nummer anvertraue, so geschieht das der großen Leute wegen.
→Vyprávěl jsem vám tyto podrobnosti o planetce B 612 a pověděl jsem vám její číslo jen kvůli dospělým.

Die großen Leute haben eine Vorliebe für Zahlen.
→Dospělí si potrpí na číslice.

Wenn ihr ihnen von einem neuen Freund erzählt, befragen sie euch nie über das Wesentliche.
→Když jim vypravujete o novém příteli, nikdy se vás nezeptají na věci podstatné.

Sie fragen euch nie: Wie ist der Klang seiner Stimme?
→Nikdy vám neřeknou: „Jaký má hlas?

Welche Spiele liebt er am meisten? Sammelt er Schmetterlinge?
→Které jsou jeho oblíbené hry? Sbírá motýly?“

Sie fragen euch: Wie alt ist er? Wieviel Brüder hat er? Wieviel wiegt er? Wieviel verdient sein Vater?
→Místo toho se vás zeptají: „Jak je starý? Kolik má bratrů? Kolik váží? Kolik vydělává jeho otec?“

Dann erst glauben sie, ihn zu kennen.
→Teprve potom myslí, že ho znají. Wenn ihr zu den großen Leute sagt:
→Řeknete-li dospělým:

Ich habe ein sehr schönes Haus mit roten Ziegeln gesehen, mit Geranien vor den Fenstern und Tauben auf dem Dach … dann sind sie nicht imstande, sich dieses Haus vorzustellen.
→„Viděl jsem krásný dům z červených cihel, za okny muškáty a na střeše holuby...“, nedovedou si ho představit.

Man muß ihnen sagen: Ich habe ein Haus gesehen, das hunderttausend Franken wert ist.
→Musíte jim říci: „Viděl jsem dům za sto tisíc franků.

Dann schreien sie gleich: Ach wie schön!
→hned zvolají: „Ach, to je krása!“

So auch, wenn ihr ihnen sagt:
→A tak řeknete-li jim:

Der Beweis dafür, daß es den kleinen Prinzen wirklich gegeben hat, besteht darin, daß er entzückend war, daß er lachte und daß er ein Schaf haben wollte;
→ „Důkazem, že malý princ skutečně existoval, je to, že byl rozkošný, že se smál a že chtěl beránka.

denn wenn man sich ein Schaf wünscht, ist es doch ein Beweis dafür, daß man lebt,
→Chce-li někdo beránka, je to důkazem, že žije“

– dann werden sie die Achseln zucken und euch als Kinder behandeln.
→, pokrčí rameny a budou s vámi jednat jako s dítětem.

Aber wenn ihr ihnen sagt: der Planet, von dem er kam, ist der Planet B 612, dann werden sie überzeugt sein und euch mit ihren Fragen in Ruhe lassen.
→ Řeknete-li jim však: „Planeta, odkud pocházel, je asteroid B 612“, tu je přesvědčíte a dají vám pokoj s otázkami.

So sind sie. Man darf ihnen das auch nicht übel nehmen.
→Jsou už takoví! Nesmíme se na ně zlobit.

Kinder müssen mit großen Leuten viel Nachsicht haben.
→ Děti musí být k dospělým hodně shovívavé.

Wir freilich, die wir wissen, was das Leben eigentlich ist, wir machen uns nur lustig über die albernen Zahlen.
→Ovšem my, kteří chápeme život, nestaráme se vůbec o čísla.

Viel lieber hätte ich diese Geschichte begonnen wie ein Märchen.
→ Byl bych rád začal vyprávět tento příběh tak, jak začínají pohádky.

Am liebsten hätte ich so angefangen:
→Byl bych rád řekl:

Es war einmal ein kleiner Prinz, der wohnte auf einem Planeten, der kaum größer war als er selbst, und er brauchte einen Freund …
→„Byl jednou jeden malý princ. Bydlil na jedné planetě a ta byla o málo větší než on sám. A ten malý princ potřeboval přítele...“ Für die, die das Leben richtig verstehen, würde das viel glaubwürdiger klingen.
→Tomu, kdo chápe život, by se to zdálo mnohem pravdivější.

Denn ich möchte nicht, daß man mein Buch leicht nimmt.
→Nechci totiž, aby se má kniha četla lehkovážně.

Ich empfinde so viel Kummer beim Erzählen dieser Erinnerungen.
→Je to pro mne velmi bolestné, když mám vypravovat tyto vzpomínky.

Es ist nun schon sechs Jahre her, daß mein Freund mit seinem Schaf davon-gegangen ist.
→Je tomu již šest let, co můj přítel odešel s beránkem.

Wenn ich hier versuche, ihn zu beschreiben, so tue ich das, um ihn nicht zu vergessen.
→Snažím-li se ho tu popsat, dělám to proto,abych na něho nezapomněl.

Es ist traurig einen Freund zu vergessen.
→Je smutné zapomenout na přítele.

Nicht jeder hat einen Freund gehabt.
→Každý nemá přítele.

Und ich könnte wie die großen Leute werden, die sich nur für Ziffern interessieren,
→A mohu se stát jednou takovým jako dospělí, kteří se už nezajímají o nic jiného než o číslice.

deshalb habe ich mir schließlich auch einen Farbenkasten und Zeichenstifte gekauft.
→ Proto jsem si tedy koupil krabici barev a tužky.

Es ist schwer, sich in meinem Alter noch einmal mit dem Zeichnen einzulassen, wenn man seit seinem sechsten Lebensjahre nie andere Versuche gemacht hat als die mit einer geschlossenen und offenen Klapperschlange.
→Je to těžké, v mém věku se dát znovu do kreslení, když se člověk nepokusil o nic jiného než v šesti letech o zavřeného a otevřeného hroznýše!

Ich werde selbstverständlich versuchen, die Bilder so wirklichkeitsgetreu wie möglich zu machen.
→Pokusím se ovšem nakreslit portréty co nejvěrněji.

Aber ich bin nicht ganz sicher, ob es mir gelingen wird.
→Ale nejsem si tak docela jistý, zda se mi to podaří.

Die eine Zeichnung geht, die andere ist schon nicht mehr ähnlich.
→Jedna kresba se zdaří, a druhá už ne.

Ich irre mich auch mitunter in den Maßen.
→Nemohu také dobře vystihnout jeho postavu.

Da ist der kleine Prinz zu groß und da ist er zu klein.
→ Tu je malý princ příliš velký, tam zase příliš malý.

Auch die Farbe seiner Kleider macht mir Kummer.
→Váhám také, jakou barvu dát jeho obleku.

Dann probiere ich hin und her, so gut es eben geht.
→A všelijak tápu, hned je to dobře, hned špatně.

Ich werde mich vermutlich auch bei wichtigeren Einzelheiten irren. Aber das muß man doch schon nachsehen.
→Zmýlím se možná v některých důležitějších podrobnostech, ale to už mi musíte prominout.

Mein Freund hat mir nie Erklärungen gegeben.
→ Můj přítel nikdy nic nevysvětloval.

Er glaubte wahrscheinlich, ich sei wie er.
→Asi myslel, že jsem takový jako on.

Aber ich bin leider nicht imstande, durch die Kistenbretter hindurch Schafe zu sehen.
→Ale já bohužel nedovedu vidět beránky přes bedničku.

Ich gleiche doch wohl schon eher den großen Leuten. Ich mußte ja im Laufe der Zeit älter werden.
→Jsem snad trochu jako dospělí. Asi jsem zestárnul.

- V -

Jeden Tag erfuhr ich etwas Neues über den Planeten, über die Abreise und über die Fahrt.
→Každý den jsem se dovídal něco o jeho planetě, o odjezdu, o cestě.

Das ergab sich ganz sachte im Laufe meiner Überlegungen.
→Dovídal jsem se to pozvolna, jak náhodou o něčem přemýšlel.

So lernte ich am dritten Tage die Tragödie der Affenbrotbäume kennen.
→Tak jsem se třetího dne dověděl o dramatě baobabů.

Auch dies verdanke ich schließlich dem Schaf, denn unvermittelt fragte mich der kleine Prinz, als wäre er von einem schweren Zweifel geplagt:
→Tentokrát jsem za to vděčil zase beránkovi, neboť malý princ se mě náhle zeptal, jako by se ho zmocnily vážné pochyby:

»Es stimmt doch, daß Schafe Stauden fressen?«
→„Je to pravda, že beránci okusují keře, viď?“

»Ja, das stimmt.« »Ach, da bin ich froh!«
→„Ano, okusují.“ „Ach, to jsem rád!“

Ich verstand nicht, warum es so wichtig war, daß Schafe Stauden fressen.
→Nepochopil jsem, proč je tak důležité, aby beránci okusovali keře,

Aber der kleine Prinz fügte hinzu:
→ale malý princ dodal:

»Dann fressen sie doch auch Affenbrotbäume?«
→„Okusují tedy i baobaby?“

Ich erklärte dem kleinen Prinzen ausführlich, daß Affenbrotbäume doch keine Stauden sind, sondern kirchturmhohe Bäume, und selbst wenn er eine ganze Herde Elefanten mit nähme, würde diese Herde nicht mit einem einzigen Affenbrotbaum fertig werden.
→Upozornil jsem malého prince, že baobaby nejsou keře, ale stromy veliké jako kostely, a že i kdyby vzal s sebou celé stádo slonů, nedokázali by sežrat jediný baobab.

Der Einfall mit den Elefanten brachte ihn zum Lachen.
→Myšlenka na stádo slonů malého prince rozesmála:

»Man müßte sie übereinander stellen …«
→„Museli by stát jeden na druhém...“

Aber dann bemerkte er klugerweise:
→Ale moudře poznamenal:

»Bevor die Affenbrotbäume groß werden, fangen sie ja erst damit an, klein zu sein.«
→„Než baobaby vyrostou, jsou malé.“

»Das ist schon richtig. Aber warum willst du, daß deine Schafe die kleinen Affenbrotbäume fressen?«
→„Správně. A proč by měli tvoji beránci okusovat malé baobaby?“

Er antwortete: »Schon gut! Wir werden ja sehen!« als ob es sich da um das klarste Ding der Welt handelte.
→„To je divná otázka!“ odpověděl, jako by šlo o něco samozřejmého.

Und ich mußte meinen ganzen Verstand aufbieten, um der Sache auf den Grund zu kommen.
→A stálo mě to hodně námahy, abych porozuměl tomuto problému.

In der Tat gab es auf dem Planeten des kleinen Prinzen wie auf allen Planeten gute Gewächse und schlechte Gewächse.
→A skutečně, na planetě malého prince byla jako na všech planetách dobrá tráva i plevel. Infolgedessen auch gute Samenkörner von guten Gewächsen und schlechte Samenkörner von schlechten Gewächsen.
→Tedy z dobrých semen dobrá tráva a ze špatných semen býlí.

Aber die Samen sind unsichtbar.
→Ale semena jsou neviditelná.

Sie schlafen geheimnisvoll in der Erde, bis es einem von ihnen einfällt, aufzuwachen.
→Spí hluboko v zemi, až některému napadne se probudit.

Dann streckt er sich und treibt zuerst schüchtern einen entzückenden kleinen Sproß zur Sonne, einen ganz harmlosen.
→Tu se protáhne a k slunci bojácně raší nejprve rozkošný a neškodný malý výhonek.

Wenn es sich um einen Radieschen oder Rosen trieb handelt, kann man ihn wachsen lassen, wie er will.
→ Je-li to ředkvička nebo růže, můžeme je nechat, ať si rostou.

Aber wenn es sich um eine schädliche Pflanze handelt, muß man die Pflanze beizeiten herausreißen, sobald man erkannt hat, was für eine es ist.
→Je-li to plevel, musíme ho vytrhnout hned, jak ho rozeznáme.

Auf dem Planeten des kleinen Prinzen gab es fürchterliche Samen … und das waren die Samen der Affenbrotbäume.
→Nu, a na planetě malého prince byla strašná semena... semena baobabů.

Der Boden des Planeten war voll davon.
→Půda planety byla jimi zamořena.

Aber einen Affenbrotbaum kann man, wenn man ihn zu spät angeht, nie mehr loswerden.
→ A pustíme-li se do baobabu příliš pozdě, už nikdy se ho nezbavíme.

Er bemächtigt sich des ganzen Planeten.
→Zaroste celou planetu.

Er durchdringt ihn mit seinen Wurzeln.
→Provrtá ji svými kořeny.

Und wenn der Planet zu klein ist und die Affenbrotbäume zu zahlreich werden, sprengen sie ihn.
→A je-li planeta příliš malá a baobabů příliš mnoho, roztrhnou ji.

»Es ist eine Frage der Disziplin«, sagte mir später der kleine Prinz.
→„To je věc kázně,“ řekl mi později malý princ.

»Wenn man seine Morgentoilette beendet hat, muß man sich ebenso sorgfältig an die Toilette des Planeten machen.
→„Když dám ráno do pořádku sebe, musím udělat pořádek na planetě.

Man muß sich regel-mäßig dazu zwingen, die Sprößlinge der Affenbrotbäume auszureißen, sobald man sie von den Rosensträuchern unterscheiden kann, denen sie in der Jugend sehr ähnlich sehen.
→Je třeba se přinutit a pravidelně vytrhávat baobaby, hned jak je rozeznáme od růží, kterým se moc podobají, když jsou ještě maličké.

Das ist eine zwar langweilige, aberleichte Arbeit.«
→Je to práce hrozně nudná, ale je velice snadná.“

Und eines Tages riet er mir, ich solle mich bemühen, eine schöne Zeichnung zustande zu bringen, damit es den Kindern bei mir daheim auch richtig in den Kopf gehe.
→Jednou mi poradil, abych se to snažil pěkně nakreslit, aby to u nás děti dobře pochopily.

»Wenn sie eines Tages auf die Reise gehen«, sagte er, »kann es ihnen zugute kommen.
→ „Budou-li jednoho dne cestovat,“ řekl, „může se jim to hodit.

Zuweilen macht es ja wohl nichts aus, wenn man seine Arbeit auf später verschiebt.
→Někdy to nevadí, když se práce odloží na později. Ale u baobabů je to vždycky katastrofa.

Aber wenn es sich um Affenbrotbäume handelt, führt das stets zur Katastrophe.
→Ale u baobabů je to vždycky katastrofa.

Ich habe einen Planeten gekannt, den ein Faulpelz bewohnte.
→ Já ti poznal jednu planetu... Tam bydlel lenoch.

Er hatte drei Sträucher übersehen …«
→Zanedbal tři keře...“

-VI-

Und so habe ich denn diesen Planeten nach den Angaben des kleinen Prinzen gezeichnet.


Ich nehme nicht gerne den Tonfall eines Moralisten an. Aber die Gefährlichkeit der Affenbrotbäume ist so wenig bekannt, und die Gefahren, die jedem drohen, der sich auf einen Asteroiden verirrt, sind so beträchtlich, daß ich für dieses eine Mal aus meiner Zurückhaltung heraustrete. Ich sage: Kinder, Achtung! Die Affenbrotbäume! Um meine Freunde auf eine Gefahr aufmerksam zu machen, die – unerkannt – ihnen wie mir seit langem droht, habe ich so viel an dieser Zeichnung gearbeitet. Die Lehre, die ich damit gebe, ist gewiß der Mühe wert. Ihr werdet euch vielleicht fragen: Warum enthält dieses Buch nicht noch andere, ebenso großartige Zeichnungen wie die Zeichnung von den Affenbrotbäumen? Die Antwort ist sehr einfach: Ich habe wohl den Versuch gewagt, aber es ist mir nicht gelungen. Als ich die Affenbrotbäume zeichnete, war ich vom Gefühl der Dringlichkeit beseelt.

???

- VI -

Ach, kleiner Prinz, so nach und nach habe ich dein kleines schwermütiges Leben verstanden.
→Ach malý princi, tak jsem kousek po kousku pochopil tvůj teskný život.

Lange Zeit hast du, um dich zu zerstreuen, nichts anderes gehabt als die Lieblichkeit der Sonnenuntergänge.
→ Dlouho pro tebe byly rozptýlením jen kouzelné západy slunce.

Das erfuhr ich am Morgen des vierten Tages, als du mir sagtest:
→ Tuto novou podrobnost jsem se dověděl čtvrtého dne zrána, když jsi mi řekl:

»Ich liebe Sonnenuntergänge sehr.
→„Mám strašně rád západy slunce.

Komm, laß uns einen Sonnenuntergang anschauen …«
→Pojďme se na jeden podívat...“

»Da muß man noch warten …«
→„Ale musíme počkat...“

»Worauf denn warten?«
→„Počkat? Na co?“

»Warten, bis die Sonne untergeht.«
→„Až bude slunce zapadat.“

Du hast zuerst ein sehr erstauntes Gesicht gemacht und dann über dich selber gelacht.
→Nejprve ses zatvářil překvapeně a potom ses sám sobě zasmál.

Und du hast zu mir gesagt:
→řekl jsi mně:

»Ich bilde mir immer ein, ich sei zu Hause!«
→„Já pořád myslím, že jsem doma!“

In der Tat. Wenn es in den Vereinigten Staaten Mittag ist, geht die Sonne, wie jedermann weiß, in Frankreich unter.
→Skutečně. Když je v Americe poledne, víme, že nad Francií slunce zapadá.

Um dort einem Sonnenuntergang beizuwohnen, müßte man in einer Minute nach Frankreich fliegen können.
→ Stačilo by, abychom se mohli ocitnout za minutu ve Francii, a viděli bychom západ slunce.

Unglücklicherweise ist Frankreich viel zu weit weg.
→Bohužel Francie je příliš daleko.

Aber auf deinem so kleinen Planeten genügte es, den Sessel um einige Schritte weiterzurücken.
→Ale na tvé malinké planetě ti stačilo posunout židli o několik kroků.

Und du erlebtest die Dämmerung, so o??? du es wünschtest …
→A díval ses na soumrak, kdykoliv se ti zachtělo...

»An einem Tag habe ich die Sonne dreiundvierzigmal untergehen sehn!«
→„Jednou jsem viděl slunce zapadat třiačtyřicetkrát!“

Und ein wenig später fügtest du hinzu:
→A po chvilce jsi dodal:

»Du weißt doch, wenn man recht traurig ist, liebt man die Sonnenuntergänge …«
→„Víš..., když je člověku moc smutno, má rád západy slunce...“

»Am Tage mit den dreiundvierzigmal warst du also besonders traurig?«
→„Tedy v den, kdy jsi viděl západ třiačtyřicetkrát, bylo ti tolik smutno?“

Aber der kleine Prinz antwortete nicht.
→Ale malý princ neodpověděl.

- VII -

Am fünften Tag war es wieder das Schaf, das ein Lebensgeheimnis des kleinen Prinzen enthüllen half.
→Pátého dne, zase díky beránku, odhalilo se mi tajemství života malého prince.

Er fragte mich unvermittelt, ohne Umschweife, als pflückte er die Frucht eines in langem Schweigen gerei???en Problems:
→ Zeptal se mě náhle a bez úvodu, jako by jeho otázka byla výsledkem nějakého problému, o kterém dlouho tiše uvažoval:

»Wenn ein Schaf Sträucher frißt, so frißt es doch auch die Blumen?«
→„Když beránek okusuje keře, spásá také květiny?“

»Ein Schaf frißt alles, was ihm vors Maul kommt.«
→„Beránek spase všechno, na co přijde.“

»Auch die Blumen, die Dornen haben?«
→„I květiny, které mají trny?“

»Ja. Auch die Blumen, die Dornen haben.«
→„Ano, i květiny, které mají trny.“

»Wozu haben sie dann die Dornen?«
→„Tak načpak jsou ty trny?“

Ich wußte es nicht. Ich war gerade mit dem Versuch beschäftigt, einen zu streng angezogenen Bolzen meines Motors abzuschrauben.
→Nevěděl jsem. Měl jsem právě spoustu práce, protože jsem zkoušel odšroubovat příliš utažený svorník motoru.

Ich war in großer Sorge, da mir meine Panne sehr bedenklich zu erscheinen begann,
→Působilo mi to plno starostí, neboť jsem přicházel na to, že porucha je asi velmi vážná.

und ich machte mich aufs Schlimmste gefaßt, weil das Trinkwasser zur Neige ging.
→A poněvadž pitné vody ubývalo, obával jsem se nejhoršího.

»Was für einen Zweck haben die Dornen?«
→„Nač jsou ty trny?“

Der kleine Prinz verzichtete niemals auf eine Frage, wenn er sie einmal gestellt hatte.
→Malý princ nikdy neupustil od otázky, když ji jednou dal.

Ich war völlig mit meinem Bolzen beschäftigt und antwortete aufs Geratewohl:
→Svorník mě zlobil a odpověděl jsem, co mě právě napadlo:

»Die Dornen, die haben gar keinen Zweck, die Blumen lassen sie aus reiner Bosheit wachsen!«
→„Trny nejsou na nic. Od květin je to čirá zlomyslnost!“

»Oh!« Er schwieg. Aber dann warf er mir in einer Art Verärgerung zu:
→„Ó!“Ale po chvilce mlčení odsekl trochu nevraživě:

»Das glaube ich dir nicht! Die Blumen sind schwach.
→„Nevěřím ti! Květiny jsou slabé.

Sie sind arglos.
→Jsou naivní.

Sie schützen sich, wie sie können.
→ Zabezpečují se, jak dovedou.

Sie bilden sich ein, daß sie mit Hilfe der Dornen gefährlich wären …«
→Myslí si, že jsou strašné, když mají trny...“

Ich antwortete nichts und sagte mir im selben Augenblick:
→Neodpověděl jsem. V té chvíli jsem si říkal:

Wenn dieser Bolzen noch lange bockt, werde ich ihn mit einem Hammer-schlag heraushauen müssen.
→ Jestli se ten svorník ještě nepohne, rozbiji ho kladivem.

Der kleine Prinz störte meine Überlegungen von neuem:
→Malý princ mě znovu vyrušil z přemýšlení:

»Und du glaubst, daß die Blumen …«
→„A ty myslíš, že květiny...“

»Aber nein! Aber nein! Ich glaube nichts! Ich habe irgend etwas daher-geredet.
→„Ale kdepak! Já nic nemyslím!“ odpověděl jsem nazdařbůh.

Wie du siehst, beschäftige ich mich mit wichtigeren Dingen!«
→„Já myslím na vážné věci.“

Er schaute mich verdutzt an.
→Podíval se na mne užasle.

»Mit wichtigeren Dingen!«
→„Na vážné věci!“

Er sah mich an, wie ich mich mit dem Hammer in der Hand und vom Schmieröl verschmutzten Händen über einen Gegenstand beugte, der ihm ausgesprochen häßlich erscheinen mußte.
→Viděl, jak se skláním s kladivem a s prsty černými od oleje nad předmětem, který se mu zdál hrozně ošklivý.

»Du sprichst ja wie die großen Leute!«
→„Mluvíš jako ti dospělí!“

Das beschämte mich. Er aber fügte unbarmherzig hinzu:
→To mě trochu zahanbilo. A ještě nemilosrdně dodal:

»Du verwechselst alles, du bringst alles durcheinander!«
→„Všechno spleteš dohromady... Všechno pomícháš!“

Er war wirklich sehr aufgebracht.
→Byl opravdu velice rozhněván.

Er schüttelte sein goldenes Haar im Wind.
→Potřásal ve větru svými sytě zlatými vlasy:

»Ich kenne einen Planeten, auf dem ein purpur-roter Herr haust.
→„Znám planetu, kde žije jeden moc červený pán. Er hat nie den Du???? einer Blume geatmet. Er hat nie einen Stern angeschaut.
→Nikdy nepřivoněl ke květině, nikdy se nepodíval na hvězdu.

Er hat nie jemanden geliebt. Er hat nie etwas anderes als Additionen gemacht.
→Nikdy neměl nikoho rád. Nikdy nic nedělal, jen počítal.

Und den ganzen Tag wiederholt er wie du:
→A celý den opakuje jako ty: Ich bin ein ernsthaer??? Mann! Ich bin ein ernsthaer??? Mann! Und das macht ihn ganz geschwollen vor Hochmut.
→„Já jsem vážný člověk! Já jsem vážný člověk!“ - A nafukuje se pýchou.

Aber das ist kein Mensch, das ist ein Schwamm.«
→ Ale to není člověk, to je pýchavka!“

»Ein was?«
→„Cože to je?“

»Ein Schwamm!«
→„Pýchavka!“

Der kleine Prinz war jetzt ganz blaß vor Zorn.
→Malý princ byl teď hněvem celý bledý.

»Es sind nun Millionen Jahre, daß die Blumen Dornen hervorbringen.
→„Už miliony let si květiny tvoří trny.

Es sind Millionen Jahre, daß die Schafe trotzdem die Blumen fressen.
→A beránci je přesto po milióny let okusují.

Und du findest es unwichtig, wenn man wissen möchte, warum sie sich so viel Mühe geben, Dornen hervorzubringen, die zu nichts Zweck haben?
→ A to není vážná věc, snažíme-li se pochopit, proč se květiny tolik namáhají, aby měly trny, když ty trny na nic nejsou?

Dieser Kampf der Schafe mit den Blumen soll unwichtig sein?
→Copak boj beránků a květin není důležitý?

Weniger ernstha??? als die Additionen eines dicken, roten Mannes?
→Není to vážnější a důležitější než počítání toho tlustého červeného pána?

Und wenn ich eine Blume kenne, die es in der ganzen Welt nur ein einziges Mal gibt, nirgends anders als auf meinem kleinen Planeten, und wenn ein kleines Schaf, ohne zu wissen, was es tut, diese Blume eines Morgens so mit einem einzigen Biß auslöschen kann, – das soll nicht wichtig sein?!«
→A co když já znám květinu, jedinou na světě, protože neroste nikde jinde než na mé planetě? A co když mi tu květinu nějaký beránek rázem zničí, jen tak, jednou zrána, a ani si neuvědomí, co dělá? To že není důležité?“

Er wurde rot vor Erregung und fuhr fort:
→Zarděl jsem se a po chvíli pokračoval:

»Wenn einer eine Blume liebt, die es nur ein einziges Mal gibt auf allen Millionen und Millionen Sternen, dann genügt es ihm völlig, daß er zu ihnen hinaufschaut, um glücklich zu sein.
→„Má-li někdo rád květinu, jedinou tohoto druhu na miliónech a miliónech hvězd, stačí mu, aby byl šťasten, když se na hvězdy dívá.

Er sagt sich: Meine Blume ist da oben, irgendwo …
→Řekne si: Tam někde je má květina...

Wenn aber das Schaf die Blume frißt, so ist es für ihn, als wären plötzlich alle Sterne ausgelöscht!
→Ale sežere-li beránek květinu, bude to, jako by najednou všechny hvězdy pohasly!

Und das soll nicht wichtig sein?«
→ A to že není důležité!“

Er konnte nichts mehr sagen.
→Nemohl už dál mluvit.

Er brach plötzlich in Schluchzen aus.
→ Propukl náhle v pláč.

Die Nacht war hereingebrochen.
→Nastala noc.

Ich hatte mein Werkzeug weggelegt.
→Odhodil jsem nářadí.

Mein Hammer, mein Bolzen, der Durst und der Tod, alles war mir gleichgültig.
→Nezáleželo mi už na kladivu, svorníku, žízni ani smrti.

Es galt auf einem Stern, einem Planeten, auf dem meinigen, hier auf der Erde, einen kleinen Prinzen zu trösten!
→Na jedné hvězdě, na planetě, na té mé, na Zemi, bylo nutno utěšit malého prince.

Ich nahm ihn in die Arme.
→Vzal jsem ho do náruče.

Ich wiegte ihn. Ich flüsterte ihm zu:
→Kolébal jsem ho. Říkal jsem mu:

»Die Blume, die du liebst, ist nicht in Gefahr …
→„Květině, kterou máš rád, nehrozí nebezpečí...

Ich werde ihm einen Maulkorb zeichnen, deinem Schaf …
→Nakreslím tvému beránkovi náhubek.

Ich werde dir einen Zaun für deine Blume zeichnen …
→Nakreslím ti pro tvou květinu ohrádku...

Ich …« Ich wußte nicht, was ich noch sagen sollte.
→Udělám...“ Nevěděl jsem už pořádně, co říci.

Ich kam mir sehr ungeschickt vor.
→Připadal jsem si strašně nešikovný.

Ich wußte nicht, wie ich zu ihm gelangen, wo ich ihn erreichen konnte …
→Nevěděl jsem, jak se mu přiblížit, jak se k němu dostat...

Es ist so geheimnisvoll, das Land der Tränen.
→Svět slz je tak záhadný.

- VIII -

Bald sollte ich jene Blume besser kennen lernen.
→Květinu malého prince jsem poznal velice brzy lépe.

Es hatte auf dem Planeten des kleinen Prinzen immer schon Blumen gegeben, sehr ein???fache, aus einem einzigen Kranz von Blütenblättern geformt;
→Na jeho planetě rostly prosté květiny, ozdobené jedinou řadou okvětních plátků.

sie spielten keine große Rolle und störten niemanden.
→Nezabíraly místo a nikoho nerušily.

Sie leuchteten eines Morgens im Grase auf und erloschen am Abend.
→Jednoho rána se vždy objevily v trávě a potom večer uvadaly.

Aber jene eine hatte eines Tages Wurzel geschlagen, aus einem Samen, weiß Gott woher, und der kleine Prinz hatte diesen Sproß, der den andern Sprößlingen nicht glich, sehr genau überwacht.
→Ale tahle květina vyklíčila jeden den ze semene přivátého bůhvíodkud a malý princ bděl velmi pozorně nad tímto výhonkem, který se nepodobal jiným produktům.

Das konnte eine neue Art Affenbrotbaum sein.
→Mohl to být nějaký nový druh baobabu.

Aber der Strauch hörte bald auf zu wachsen und begann, eine Blüte anzusetzen.
→Keřík však náhle přestal růst a začal hnát do květu.

Der kleine Prinz, der der Entwicklung einer riesigen Knospe beiwohnte, fühlte wohl, es müsse eine wunderbare Erscheinung aus ihr hervorgehen, aber die Blume wurde nicht fertig damit, sich in ihrer grünen Kammer auf ihre Schönheit vorzubereiten.
→Malý princ, který byl při tom, když vyrašil obrovský pupen, dobře tušil, že z něho vypučí něco zázračného, ale květina se ve svém zeleném příbytku krášlila nekonečně dlouho.

Sie wählte ihre Farben mit Sorgfalt, sie zog sich langsam an, sie ordnete ihre Blütenblätter eins nach dem andern.
→Pečlivě si vybírala barvy. Oblékala se pomalu, upravovala si okvětní plátky jeden po druhém.

Sie wollte nicht wie die Mohnblüten ganz zerknittert herauskommen.
→Nechtěla se ukázat celá pomačkaná jako vlčí máky.

Sie wollte nicht früher erscheinen als im vollen Ornat ihrer Schönheit.
→Chtěla se objevit až teprve v plné kráse.

Nun ja! sie wollte gefallen.
→Ó ano, byla to parádnice!

Ihre geheimnisvolle Toilette hatte also Tage und Tage gedauert.
→Její tajemná toaleta trvala mnoho a mnoho dní.

Und dann, eines Morgens, gerade zur Stunde des Sonnenaufganges, hatte sie sich enthüllt.
→Až jednoho rána se ukázala právě při východu slunce.

Und die, die mit solcher Genauigkeit gearbeitet hatte, sagte gähnend:
→A květina, která se tak pečlivě připravovala, řekla zívajíc:

»Ach! ich bin kaum aufgewacht … Ich bitte um Verzeihung …
→„Ach, právě jsem se probudila... Promiňte, prosím...

Ich bin noch ganz zerrau??? …«
→Jsem ještě celá rozcuchaná...“

Da konnte der kleine Prinz seine Bewunderung nicht mehr verhalten:
→Malý princ nemohl v té chvíli skrýt svůj obdiv:

»Wie schön Sie sind!«
→„Jak jste krásná!“

»Nicht wahr?« antwortete sanft die Blume. »Und ich bin zugleich mit der Sonne geboren …«
→„Že ano,“ odpověděla tiše květina. „A přišla jsem na svět zároveň se sluncem...“

Der kleine Prinz erriet wohl, daß sie nicht allzu bescheiden war, aber sie war so rührend!
→Malý princ správně uhodl, že není moc skromná. Ale tolik dojímala!

»Ich glaube, es ist Zeit zum Frühstücken«, hatte sie bald hinzugefügt, »hätten Sie die Güte, an mich zu denken?«
→„Myslím, že je čas posnídat,“ dodala po chvilce, „byl byste tak hodný a postaral se o mne...“

Und völlig verwirrt hatte der kleine Prinz eine Gießkanne mit frischem Wasser geholt und die Blume bedient.
→A malý princ, celý zmaten, šel pro konev s čerstvou vodou a obsloužil květinu.

So hatte sie ihn sehr bald schon mit ihrer etwas scheuen Eitelkeit gequält.
→Tak ho velice brzy potrápila svou poněkud plachou marnivostí.

Eines Tages zum Beispiel, als sie von ihren vier Dornen sprach, hatte sie zum kleinen Prinzen gesagt:
→Například jednoho dne, když mluvila o svých čtyřech trnech, řekla malému princi:

»Sie sollen nur kommen, die Tiger, mit ihren Krallen!«
→„Jen ať si přijdou tygři se svými drápy!“

»Es gibt keine Tiger auf meinem Planeten«, hatte der kleine Prinz eingewendet, »und die Tiger fressen auch kein Gras.«
→„Na mé planetě přece nejsou tygři,“ namítl malý princ,

»und die Tiger fressen auch kein Gras.«
→„a tygři trávu ani nežerou.“

»Ich bin kein Gras«, hatte die Blume sanft geantwortet.
→„Já nejsem tráva,“ odpověděla jemně květina.

»Verzeihen Sie mir …«
→„Ó, promiňte...“

»Ich fürchte mich nicht vor den Tigern, aber mir graut vor der Zugluft.
→„Já se tygrů vůbec nebojím, ale mám hrůzu z průvanu.

Hätten Sie keinen Wandschirm?«
→Nemáte, prosím, nějakou zástěnu?“

Grauen vor Zugluft? … Das sind schlechte Aussichten für eine Pflanze, hatte der kleine Prinz festgestellt.
→Hrůzu z průvanu... Pro rostlinu to není právě šťastné, řekl si malý princ.

Diese Blume ist recht schwierig …
→ S touhle květinou je potíž...

»Am Abend werden Sie mich unter einen Glassturz stellen.
→„A večer mě dejte pod poklop.

Es ist sehr kalt bei Ihnen.
→ U vás je veliká zima.

Das ist schlecht eingerichtet.
→ Je to tu špatně položené.

Da, wo ich herkomme …« Aber sie hatte sich unterbrochen.
→Tam, odkud přicházím...“ Ale zarazila se.

Sie war in Form eines Samenkorns gekommen.
→Přišla jako semeno.

Sie hatte nichts von den anderen Welten wissen können.
→Nemohla z jiných světů nic poznat.

Beschämt, sich bei einer so einfältigen Lüge ertappen zu lassen, hatte sie zwei oder dreimal gehustet, um den kleinen Prinzen ins Unrecht zu setzen:
→ Zahanbena, že se nechala chytit při pokusu o tak prostinkou lež, dvakrát nebo třikrát zakašlala, aby malého prince upozornila, že udělal chybu:

»Der Wandschirm …?«
→„A co ta zástěna?“

»Ich wollte ihn gerade holen, aber Sie sprachen mit mir!«.
→„Chtěl jsem pro ni jít, ale mluvila jste se mnou!“

Dann hatte sie sich neuerlich zu ihrem Husten gezwungen, um ihm trotzdem Gewissensbisse aufzunötigen.
→Tu nuceně zakašlala, aby v něm přece jen probudila výčitky svědomí.

So hatte der kleine Prinz trotz des guten Willens seiner Liebe rasch an ihr zu zweifeln begonnen, ihre belanglosen Worte bitter ernst genommen und war sehr unglücklich geworden.
→A tak malý princ, ačkoliv měl dobrou vůli mít ji rád, brzy o ní zapochyboval. Bral vážně bezvýznamná slova, a byl proto velice nešťasten.

»Ich hätte nicht auf die hören sollen«, gestand er mir eines Tages.
→„Neměl jsem ji poslouchat,“ svěřil se mi jednoho dne.

»Man darf den Blumen nicht zuhören, man muß sie anschauen und einatmen.
→„Květiny nesmíme nikdy poslouchat. Musíme se na ně dívat a vdechovat jejich vůni.

Die meine erfüllte den Planeten mit Duft, aber ich konnte seiner nicht froh werden.
→Moje květina naplňovala vůní celou planetu, ale nedovedl jsem se z toho těšit.

Diese Geschichte mit den Krallen, die mich so gereizt hat, hätte mich rühren sollen.«
→ Historka s drápy, která mě tak dopálila, měla ve mně vzbudit vlastně něhu...“

Er vertraute mir noch an:
→A ještě se mi svěřil:

»Ich habe das damals nicht verstehen können!
→„Tehdy jsem nedovedl nic pochopit.

Ich hätte sie nach ihrem Tun und nicht nach ihren Worten beurteilen sollen.
→Měl jsem ji posuzovat podle jednání, ne podle slov.

Sie duftete und glühte für mich.
→Obklopovala mě vůní a jasem.

Ich hätte niemals fliehen sollen!
→ Neměl jsem, myslím, kdy utéci.

Ich hätte hinter all den armseligen Schlichen Ihre Zärtlichkeit erraten sollen.
→Měl jsem pod jejími chabými lstmi vytušit něžnost.

Die Blumen sind so widerspruchsvoll!
→Květiny si tak odporují!

Aber ich war zu jung, um sie lieben zu können.«
→Ale byl jsem příliš mladý, abych ji dovedl mít rád.“

- IX -

Ich glaube, daß er zu seiner Flucht einen Zug wilder Vögel benutzt hat.
→Aby mohl planetu opustil, využil, myslím, tahu divokých ptáků.

Am Morgen seiner Abreise brachte er seinen Planeten schön in Ordnung.
→Ráno před odchodem dal planetu pěkně do pořádku.

Sorgfältig fegte er seine tätigen Vulkane.
→Pečlivě vymetl nevyhaslé sopky.

Er besaß zwei tätige Vulkane, das war sehr praktisch zum Frühstück kochen.
→Dvě byly v činnosti. A bylo to ohromně pohodlné, když bylo potřebí ráno ohřát snídani.

Er besaß auch einen erloschenen Vulkan.
→Měl také jednu vyhaslou sopku.

Da er sich aber sagte:
→Ale vždycky říkával: Man kann nie wissen! fegte er auch den erloschenen Vulkan.
→„Člověk nikdy neví!“, a tak vymetl i tu vyhaslou. Wenn sie gut gefegt werden, brennen die Vulkane sanft und regelmäßig, ohne Ausbrüche.
→Jsou-li sopky dobře vymeteny, hoří mírně a pravidelně, nevybuchují.

Die Ausbrüche der Vulkane sind nichts weiter als Kaminbrände.
→Sopečné výbuchy jsou jako oheň v krbu.

Es ist klar: Wir auf unserer Erde sind viel zu klein, um unsere Vulkane zu kehren.
→Na naší Zemi jsme ovšem příliš malí, abychom si mohli vymetat sopky.

Deshalb machen sie uns so viel Verdruß.
→Proto nám způsobují řadu nepříjemností.

Der kleine Prinz riß auch ein bißchen schwermütig die letzten Triebe des Affenbrotbaumes aus.
→Malý princ vytrhl trochu smutně také poslední výhonky baobabů.

Er glaubte nicht, daß er jemals zurückkehren müsse.
→Myslel, že se snad už nikdy nevrátí.

Aber alle diese vertrauten Arbeiten erschienen ihm an diesem Morgen ungemein süß.
→Ale všechny tyto obvyklé práce se mu zdály toho rána nesmírně milé.

Und, als er die Blume zum letztenmal begoß und sich anschickte, sie unter den Schutz der Glasglocke zu stellen, entdeckte er in sich das Bedürfnis zu weinen.
→A když naposledy zalil květinu a chystal se ji zakrýt poklopem, zjistil, že je mu do pláče.

»Adieu«, sagte er zur Blume.
→„Sbohem,“ řekl květině.

Aber sie antwortete ihm nicht.
→Květina však neodpověděla.

»Adieu«, wiederholte er.
→„Sbohem,“ opakoval.

Die Blume hustete.
→Květina zakašlala.

Aber das kam nicht von der Erkältung.
→Ale ne proto, že byla nachlazená.

»Ich bin dumm gewesen«, sagte sie endlich zu ihm.
→„Byla jsem hloupá,“ řekla mu konečně.

»Ich bitte dich um Verzeihung.
→„Odpusť mi to.

Versuche, glücklich zu sein.«
→ Snaž se být šťasten.“

Es überraschte ihn, daß die Vorwürfe ausblieben.
→Byl překvapen, že mu nic nevyčítá.

Er stand ganz fassungslos da, mit der Glasglocke in der Hand.
→ Stál tu ve velkých rozpacích, s poklopem v ruce.

Er verstand diese stille Sanftmut nicht.
→Nechápal tu klidnou mírnost.

»Aber ja, ich liebe dich«, sagte die Blume.
→„No ano, mám tě ráda,“ řekla květina.

»Du hast nichts davon gewußt. Das ist meine Schuld.
→ „Tys o tom vůbec nevěděl. A byla to má chyba.

Es ist ganz unwichtig.
→To nevadí.

Aber du warst ebenso dumm wie ich.
→Ale tys byl zrovna tak hloupý jako já.

Versuche, glücklich zu sein … Laß diese Glasglocke liegen!
→Hleď, abys byl šťasten... Nech ten poklop,

Ich will sie nicht mehr …« »Aber der Wind …«
→ já už ho nechci.“ „Ale vítr...“

»Ich bin nicht so stark erkältet, daß … Die frische Nachtluft wird mir gut tun. Ich bin eine Blume.«
→„Nejsem tak nachlazená... Čerstvý noční vítr mi udělá dobře. Jsem přece květina.“

»Aber die Tiere …« »Ich muß wohl zwei oder drei Raupen aushalten, wenn ich die Schmetterlinge kennen lernen will.
→„Ale zvířata...“ „Musím přece snést dvě nebo tři housenky, když chci poznat motýly.

Auch das scheint sehr schön zu sein.
→ Je prý to tak krásné.

Wer wird mich sonst besuchen? Du wirst ja weit weg sein.
→Kdo by mě jinak navštěvoval? Ty budeš daleko.

Was aber die großen Tiere angeht, so fürchte ich mich nicht.
→Velkých zvířat se vůbec nebojím.

Ich habe meine Krallen.«
→ Mám drápy.“

Und sie zeigt treuherzig ihre vier Dornen.
→A naivně ukázala čtyři trny.

Dann fügte sie noch hinzu:
→Potom dodala:

»Zieh es nicht so in die Länge, das ist ärgerlich.
→„Neotálej tolik, rozčiluje mě to.

Du hast dich entschlossen zu reisen. So geh!«
→Rozhodl ses odejít, tak jdi!“

Denn sie wollte nicht, daß er sie weinen sähe.
→Nechtěla totiž, aby ji viděl plakat.

Es war eine so stolze Blume...
→Byla to nesmírně pyšná květina...

- X -

Er befand sich in der Region der Asteroiden 325, 326, 327, 328, 329 und 330.
→Žil v oblasti asteroidů 325, 326, 327, 328, 329 a 330.

Er begann also, sie zu besuchen, um sich zu beschäftigen und um sich zu bilden.
→Nejdříve se tedy vypravil na ně, aby tam hledal nějakou práci a poučení.

Auf dem ersten wohnte ein König.
→Na prvním bydlel král.

Der König thronte in Purpur und Hermelin auf einem sehr einfachen und dabei sehr königlichen Thron.
→Oblečen v purpur a hermelín, seděl na velmi prostém, a přece majestátním trůně.

»Ah! Sieh da, ein Untertan«, rief der König, als er den kleinen Prinzen sah.
→„Ale hleďme, poddaný,“ zvolal král, když uviděl malého prince.

Und der kleine Prinz fragte sich: Wie kann er mich kennen, da er mich noch nie gesehen hat!
→A malý princ se ptal sám sebe: Jak mě může znát, když mě ještě nikdy neviděl?

Er wußte nicht, daß für die Könige die Welt etwas höchst Einfaches ist: Alle Menschen sind Untertanen.
→Nevěděl, že králové vidí svět velice zjednodušen. Všichni lidé jsou pro ně poddaní.

»Komm naher, daß ich dich besser sehe«, sagte der König und war ganz stolz, daß er endlich für jemanden König war.
→„Pojď blíž, ať tě lépe vidím,“ řekl mu král a byl moc pyšný, že konečně někomu kraluje.

Der kleine Prinz schaute sich nach einer Sitzgelegenheit um, aber der ganze Planet war bedeckt von dem herrlichen Hermelin-mantel.
→Malý princ se díval, kam si sednout, ale planeta byla celá zaplněna nádherným hermelínovým pláštěm.

Er blieb also stehen, und da er müde war, gähnte er.
→ Zůstal tedy stát, a protože byl unaven, zívl.

Es verstößt gegen die Etikette, in Gegenwart eines Königs zu gähnen«, sagte der Monarch.
→„Zívat v přítomnosti krále se nesluší,“ řekl mu mocnář.

»Ich verbiete es dir.«
→„Zakazuji ti to.“

»Ich kann es nicht unterdrücken«, antwortete der kleine Prinz ganz verwirrt.
→„Nemohu se udržet,“ odpověděl malý princ celý zmatený.

»Ich habe eine weite Reise gemacht und habe nicht geschlafen …«
→„Byl jsem dlouho na cestě a nespal jsem...“

»Dann«, sagte der König, »befehle ich dir zu gähnen.
→„Nařizuji ti tedy, abys zíval,“ řekl král.

Ich habe seit Jahren niemanden gähnen sehen, das Gähnen ist für mich eine Seltenheit.
→ „Již léta jsem neviděl nikoho zívat. Je to pro mne něco nového.

Los! gähne noch einmal! Es ist ein Befehl.«
→Tak jen zívej dál. Nařizuji ti to.“

»Das ängstigt mich, ich kann nicht mehr …«, stammelte der kleine Prinz und errötete.
→„Teď se bojím... už nemohu...,“ odpověděl malý princ a po uši se začervenal.

»Hm, hm!« antwortete der König. »Also dann … befehle ich dir, bald zu gähnen und bald …«
→„Hm, hm,“ odpověděl král. „Tak... tak ti nařizuji chvílemi zívat a chvílemi...“

Er murmelte ein bißchen und schien verärgert. Denn der König hielt in hohem Maße darauf, daß man seine Autorität respektiere.
→Trochu breptal a zdál se pohněván. Králi totiž šlo o to, aby se uznávala jeho autorita.

Er duldete keinen Ungehorsam. Er war ein absoluter Monarch.
→ Nestrpěl neposlušnost. Byl to absolutistický mocnář.

Aber da er sehr gütig war, gab er vernünftige Befehle.
→Ale byl také velký dobrák, a proto dával rozkazy rozumné.

»Wenn ich geböte«, pflegte er zu sagen, »wenn ich einem General geböte, sich in einen Seevogel zu verwandeln, und wenn dieser General nicht gehorchte, es wäre nicht die Schuld des Generals. Es wäre meine Schuld.«
→„Kdybych nařídil,“ říkal obvykle, „kdybych nařídil generálovi, aby se proměnil v mořského ptáka, a on neuposlechl, nebyla by to vina generálova, ale moje.“

»Darf ich mich setzen?« fragte schüchtern der kleine Prinz.
→„Mohu se posadit?“ zeptal se nesměle malý princ.

»Ich befehle dir, dich zu setzen«, antwortete der König und zog einen Zipfel seines Hermelinmantels majestätisch an sich heran.
→„Nařizuji ti, aby ses posadil,“ odpověděl král a přitáhl si majestátně cíp svého hermelínového pláště.

Aber der kleine Prinz staunte. Der Planet war winzig klein.
→Malý princ žasl. Planeta byla maličká. Worüber konnte der König wohl herrschen?
→Nad čímpak mohl tak vládnout?

»Herr«, sagte er zu ihm … »ich bitte, verzeiht mir, daß ich Euch frage …«
→„Vaše Veličenstvo,“ pravil, „prosím o prominutí, že se vás ptám...“

»Ich befehle dir, mich zu fragen«, beeilte sich der König zu sagen.
→„Nařizuji ti, aby ses mě ptal,“ řekl honem král.

»Herr … worüber herrscht Ihr?«
→„Vaše Veličenstvo, čemu vládnete?“

»Über alles«, antwortete der König mit großer Einfachheit.
→„Všemu,“ odpověděl král velmi prostě.

»Über alles?«
→„Všemu?“

Der König wies mit einer bedeutsamen Gebärde auf seinen Planeten, auf die anderen Planeten und auf die Sterne.
→Král rozvážně ukázal na svou planetu, na ostatní planety a na hvězdy.

»Über all das?« sagte der kleine Prinz.
→„Tomu všemu?“

»Über all das …«, antwortete der König.
→„Ano, tomu všemu,“ odpověděl král.

Denn er war nicht nur ein absoluter Monarch, sondern ein universeller.
→Byl to totiž vladař nejen absolutistický, ale i vševládnoucí.

»Und die Sterne gehorchen Euch?«
→„A hvězdy vás poslouchají?“

»Gewiß«, sagte der König. »sie gehorchen aufs Wort.
→„Ovšem,“ řekl mu král. „Uposlechnou ihned.

Ich dulde keinen Ungehorsam.«
→Nesnesu nekázeň.“

Solche Macht verwunderte den kleinen Prinzen sehr.
→Taková moc malého prince oslnila.

Wenn er sie selbst gehabt hätte, wäre es ihm möglich gewesen, nicht dreiundvierzig, sondern zweiundsiebzig oder sogar hundert oder selbst zweihundert Sonnenuntergängen an ein und demselben Tage beizuwohnen, ohne daß er seinen Sessel hätte rücken müssen.
→Kdyby on ji měl, viděl by ne čtyřiatřicet, ale dvaasedmdesát nebo sto, nebo dokonce dvě stě západů slunce v týž den, aniž by musel posunout židli!

Und da er sich in der Erinnerung an seinen kleinen verlassenen Planeten ein bißchen traurig fühlte, faßte er sich ein Herz und bat den König um eine Gnade:
→A poněvadž mu bylo trochu smutno při pomyšlení na jeho malou, opuštěnou planetu, dodal si odvahy a požádal krále o laskavost:

»Ich möchte einen Sonnenuntergang sehen … Machen Sie mir die Freude … Befehlen Sie der Sonne unterzugehen …«
→„Chtěl bych vidět západ slunce... Udělejte mi tu radost... Nařiďte slunci, aby zapadlo...“

»Wenn ich einem General geböte, nach der Art der Schmetterlinge von einer Blume zu andern zu fliegen oder eine Tragödie zu schreiben oder sich in einen Seevogel zu verwandeln, und wenn dieser General den erhaltenen Befehl nicht ausführte, wer wäre im Unrecht, er oder ich?«
→„Kdybych nařídil generálovi, aby létal od květiny ke květině, jako létá motýl, nebo aby psal tragédii nebo aby se proměnil v mořského ptáka, a generál by rozkaz neprovedl, čí by to byla chyba?“

»Sie wären es«, sagte der kleine Prinz überzeugt.
→„Vaše,“ odpověděl pevně malý princ.

»Richtig. Man muß von jedem fordern, was er leisten kann«, antwortete der König.
→„Správně. Je třeba žádat od každého to, co může dát,“ odvětil král.

»Die Autorität beruht vor allem auf der Vernunft.
→„Autorita závisí především na rozumu.

Wenn du deinem Volke befiehlst, zu marschieren und sich ins Meer zu stürzen, wird es revoltieren.
→Poručíš-li svému lidu, aby šel a vrhl se do moře, vzbouří se.

Ich habe das Recht, Gehorsam zu fordern, weil meine Befehl vernünftig sind.«
→Mám právo vyžadovat poslušnost, protože mé rozkazy jsou rozumné.“

»Was ist also mit meinem Sonnenuntergang?« erinnerte der kleine Prinz, der niemals eine Frage vergaß, wenn er sie einmal gestellt hatte.
→„A co ten můj západ slunce,“ připomněl mu malý princ, který nikdy nezapomínal na otázku, když ji jednou dal.

»Deinen Sonnenuntergang wirst du haben.
→„Budeš mít ten svůj západ slunce.

Ich werde ihn befehlen.
→Vyžádám si ho.

Aber in meiner Herrscherweisheit werde ich warten, bis die Bedingungen dafür günstig sind.«
→Ale poněvadž umím vládnout, počkám, až k tomu budou příznivé podmínky.“

»Wann wird das sein?« erkundigte sich der kleine Prinz.
→„A kdy to bude?“ otázal se malý princ.

»Hm, hm!« antwortete der König, der zunächst einen großen Kalender studierte, »hm, hm! Das wird sein gegen … gegen … das wird heute abend gegen sieben Uhr vierzig sein!
→„Hm, hm!“ odpověděl král a podíval se nejprve do tlustého kalendáře. „Hm, hm, bude to... bude to dnes večer asi ve tři čtvrti na sedm.

Und du wirst sehen, wie man mir gehorcht.«
→A uvidíš, jak jsou mé rozkazy přesně plněny.“

Der kleine Prinz gähnte.
→Malý princ zívl.

Es tat ihm leid um den versäumten Sonnenuntergang.
→Litoval, že přišel o západ slunce.

Er langweilte sich schon ein bißchen.
→A také už se trochu nudil.

»Ich habe hier nichts mehr zu tun«, sagte er zum König.
→„Nemám tady už co dělat,“ řekl králi.

»Ich werde wieder abreisen!«
→„Zase půjdu!“

»Reise nicht ab«, antwortete der König, der so stolz war, einen Untertanen zu haben, »ich mache dich zum Minister!«
→„Neodcházej,“ zvolal král. Byl přece tak hrdý, že má poddaného. „Neodcházej, jmenuji tě ministrem!“

»Zu was für einem Minister?«
→„A čeho?“

»Zum … zum Justizminister!«
→„Ministrem... ministrem spravedlnosti!“

»Aber es ist niemand da, über den man richten könnte!«
→„Ale vždyť není koho soudit!“

»Das weiß man nicht«, sagte der König.
→„To se neví,“ podotkl král.

»Ich habe die Runde um mein Königreich noch nicht gemacht.
→„Ještě jsem nevykonal objížďku po svém království.

Ich bin sehr alt, ich habe keinen Platz für einen Wagen und das Gehen macht mich müde.«
→Jsem už hodně starý, nemám místo pro kočár a chůze mě unavuje.“

»Oh! Aber ich habe schon gesehen«, sagte der kleine Prinz, der sich bückte, um einen Blick auf die andere Seite des Planeten zu werfen, »es ist auch dort drüben niemand …«
→„Ó! Ale já jsem už všechno viděl,“ řekl malý princ a nahnul se, aby se ještě jednou podíval na druhou stranu planety. „Tam na druhé straně také nikdo není...“

»Du wirst also über dich selbst richten«, antwortete ihm der König.
→„Budeš tedy soudit sám sebe,“ odpověděl král.

»Das ist das Schwerste.
→ „To je to nejtěžší.

Es ist viel schwerer, sich selbst zu verurteilen, als über andere zu richten.
→Je mnohem nesnadnější soudit sám sebe než někoho jiného.

Wenn es dir gelingt, über dich selbst gut zu Gericht zu sitzen, dann bist du ein wirklicher Weiser.«
→Jestliže se ti to podaří sám sebe dobře soudit, bude to znamenat, že jsi opravdu mudrc.“

»Ich«, sagte der kleine Prinz, »ich kann über mich richten, wo immer ich bin.
→„Jenže soudit sebe mohu kdekoliv.

Dazu brauche ich nicht hier zu wohnen.«
→Na to nemusím bydlet tady.“

»Hm, hm!« sagte der König, »ich glaube, daß es auf meinem Planeten irgendwo eine alte Ratte gibt.
→„Hm, hm!“ odvětil král. „Myslím, že na mé planetě je někde stará krysa.

Ich höre sie in der Nacht.
→ Slyším ji vždy v noci.

Du könntest Richter über diese alte Ratte sein.
→Můžeš soudit tu starou krysu.

Du wirst sie von Zeit zu Zeit zum Tode verurteilen.
→Občas ji odsoudíš na smrt.

So wird ihr Leben von deiner Rechtsprechung abhängen.
→Tak bude její život záviset na tvé spravedlnosti.

Aber du wirst sie jedesmal begnadigen, um sie aufzusparen.
→Ale udělíš ji pokaždé milost, abys ji ušetřil.

Es gibt nur eine.«
→ Je to jenom jedna.“

»Ich liebe es nicht, zum Tode zu verurteilen«, antwortete der kleine Prinz,
→„Já nemám rád, když se odsuzuje na smrt,“ odpověděl malý princ,

»und ich glaube wohl, daß ich jetzt gehe.«
→„a opravdu myslím, že odejdu.“

»Nein«, sagte der König.
→„Ne,“ řekl král.

Aber der kleine Prinz, der seine Vorbereitungen bereits getroffen hatte, wollte dem alten Monarchen nicht wehtun:
→Ale malý princ dokončil přípravy a nechtěl už starého vladaře trápit:

»Wenn Eure Majestät Wert auf pünktlichen Gehorsam legen, könnten Sie mir einen vernünftigen Befehl erteilen.
→„Kdyby si vaše výsost přála, aby se jí přesně uposlechlo, mohla by mi dát rozumný rozkaz.

Sie könnten mir zum Beispiel befehlen, innerhalb eine Minute zu verschwinden.
→Mohla by mi například nařídit, abych se vzdálil, dříve než uplyne minuta.

Es scheint mir, daß die Umstände günstig sind …«
→ Zdá se mi, že podmínky jsou příznivé...“

Da der König nichts erwiderte, zögerte der kleine Prinz zuerst, dann brach er mit einem Seufzer auf.
→Poněvadž král neodpovídal, malý princ nejprve zaváhal, potom si vzdychl a vydal se na cestu.

»Ich mache dich zu meinem Gesandten«, beeilte sich der König, ihm nachzurufen.
→„Jmenuji tě svým vyslancem,“ volal za ním spěšně král.

Er gab sich den Anschein großer Autorität.
→ Tvářil se velice pánovitě.

Die großen Leute sind sehr sonderbar, sagte sich der kleine Prinz auf seiner Reise.
→Dospělí jsou hrozně zvláštní, pomyslel si cestou malý princ.